Dominik Antonik

Urodzony w Krakowie, ukończył filologię polską na UJ w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Interesuje się teorią literatury i kultury, współczesnym życiem literackim i najnowszą twórczością. Bada społeczne funkcjonowanie pisarzy i tekstów, ich zakorzenienie w sferze publicznej i komunikacji społecznej oraz zacieranie się różnic między literaturą a środowiskiem medialnym. Przygotowuje rozprawę doktorską pod opieką prof. Ryszarda Nycza, która podejmuje powyższe zagadnienia, a w szczególności skupia się na funkcji, statusie i różnych wymiarach obecności autora (pisarza) we współczesnej kulturze. Publikował m.in. w „Tekstach Drugich", „Res Publice Nowej", „Wielogłosie", „Polisemii" i w portalu E-SPLOT. W latach 2012-2013 stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wybrane publikacje:

  • Autor jako marka, „Teksty Drugie" 2012, nr 6.
  • Polityczny sceptycyzm i polityczna utopia Brunona Schulza, „Res Publica Nowa" 2012, nr 19.
  • Twórczość Brunona Schulza jako krytyczne przewartościowanie „rzeczywistości", „Polisemia" 2012, nr 1.
  • Jak czytać literaturę? Czytelnicze doświadczenie wobec jednostkowości tekstu literackiego: filozofia interpretacji, „Polisemia" 2010 nr 2.

Udział w konferencjach naukowych:

·         Konferencja Teksty kultury uczestnictwa, 07-08.11.2013 Warszawa. Referat pt. Pisanie Szymborskiej. O wspólnym budowaniu literackiego świata.

·         III Konferencja Naukowa Literatura w mediach. Media w literaturze, 14-15.10.2013 Gorzów Wielkopolski. Referat pt. Kim jest autor? Kilka uwag o pisarzu, jego twórczości i zmiennych granicach świata literatury.

·         Konferencja Pamięć i afekty, III Transdyscyplinarna Szkoła Letnia Konferencji Kierowników Filologicznych Studiów Doktoranckich, 02‑04.07.2013, Baranów Sandomierski. Referat pt. Literatura i ekonomia afektywna. Autor do kochania.

·         Interdyscyplinarna konferencja On-line/Off-line – tekst a doświadczenie. O pisaniu jako stylu życia, 13-14.06.2013 Łódź. Referat pt. Literatura w audiowizualnym typie kultury.

·         Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa Wielojęzyczność, 31.05-01.06.2013 Kraków. Referat pt. Tradycja, rewolucja, aktualność. O trzech sposobach rozumienia literatury.

·         I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Człowiek – Inny/Obcy Byt pt. Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny, 08-09.05.2013 Sosnowiec. Referat pt. Zwierzęta Brunona Schulza. Ku nieobliczalnym wymiarom istnienia.

·         Konferencja Opus citatum. O cytacie w kulturze, 26-27.04.2013 Kraków. Referat pt. Cytat intensywny. Cytat jako znak firmowy.

·         Konferencja Autobiografia, 20-22.04.2012 Kraków. Referat pt. Środowisko medialne i interaktywna autofikcja: o możliwościach współczesnej literatury.

·         Twórca – dzieło – badacz –  interdyscyplinarna konferencja studentów i doktorantów na UJ z okazji dziesięciolecia powołania na UJ Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, 4-5.11.2011 Kraków. Referat pt. Twórczość literacka a media masowego przekazu.

·         Gdzie jest postmodernizm? – interdyscyplinarna studencko-doktorancka konferencja naukowa, 3-4.06.2011 Kraków. Referat pt. Twórczość Brunona Schulza jako krytyczne przewartościowanie „rzeczywistości".

·         Przemiany metajęzyka. Polonistyka wobec doświadczenia ponowoczesności –  konferencja pracowników i studentów Wydziału Polonistyki UJ w ramach I Festiwalu im. Jana Błońskiego, 4-6.04.2011. Referat pt. Ślady autora. O nieredukowalnym doświadczeniu wpisanym w tekst – o nieredukowalnym doświadczeniu tekstu.

·         Niewinne słowo nie istnieje. O niebezpiecznych związkach literatury i polityki – ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa, 11-12.06.2010 Kraków. Referat pt. Jak czytać literaturę? Czytelnicze doświadczenie wobec jednostkowości tekstu literackiego: filozofia interpretacji.