Karolina Koprowska

doktorantka kulturoznawstwa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureatka Diamentowego Grantu, w ramach którego przygotowuje rozprawę doktorską zatytułowaną „Miejsce urodzenia jako kategoria badań kulturowych. Migracje – tożsamość – pamięć”. Stypendystka m.in. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, YIVO Institute for Jewish Research i Tel Aviv University. Laureatka nagród w konkursach prac magisterskich, m.in. II miejsca w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego i II miejsca w konkursie im. Czesława Zgorzelskiego.

Członkini Kolektywu Kuratorskiego działającego przy Ośrodku Badań nad Kulturami Pamięci. Od 2017 roku redaktorka naczelna czasopisma naukowego antropologów literatury Uniwersytetu Jagiellońskiego „Polisemia”.

Autorka książki Postronni? Zagłada w relacjach chłopskich świadków (Kraków 2018) oraz współredaktorka publikacji: jak burgund pod światło... szkice o Zuzannie Ginczance (Kraków 2018), Wieś: miejsce, doświadczenie, opowieść (Kraków 2016), Szczekociny w opowieściach mieszkańców. Czasy przedwojenne i wojna (Szczekociny 2014).

Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół różnych problemów: doświadczenia Zagłady na prowincji i relacji żydowsko-polskich(chłopskich), statusu polskiego świadka/postronnego Zagłady oraz sposobów konceptualizacji miejsca urodzenia we współczesnej literaturze polskiej i żydowskiej; a także wokół różnych kierunków badawczych nowej humanistyki, m.in. zwrotu afektywnego, geopoetyki, badań nad pamięcią oraz art based research.

Wybrane publikacje:

Rytmy melancholii. Artystyczny dialog Henryka Morela i Federica Garcii Lorki, w: Henryk Morel. Oscylacje, red. Anna Maria Leśniewska, Łukasz Musielak, Szczecin 2018, s. 101-125.

Okolica: wymiary postronności na wsi, „Teksty Drugie” 2018, nr 3, s. 347-360.

Tożsamościowe roz-poznania. Doświadczenia Zagłady na wsi, „Teksty Drugie” 2017, nr 6, s. 250-264.

„Tutaj nie było zbawienia, rabbi…” Powroty do miejsca urodzenia, w: Krajobrazy kulturowe ziemi lelowskiej, red. M. Skrzypczyk, Lelów 2017.

Konflikt miejsca urodzenia w „Sońce” Ignacego Karpowicza, „Tematy i Konteksty” 2017, nr 7(12), s. 345-358.

„Czego jeszcze tu szukam w tym miasteczku?” Powrót do miejsca urodzenia w tużpowojennej literaturze jidysz, w: Sam początek. Lata 1944–1948 w literaturze okresu Polski Ludowej, red. H. Gosk, B. Karwowska, Warszawa 2017, s. 263-279.

Doświadczenia zapisane w rzeczach. O kilku wierszach Władysława Szlengla, „Ruch Literacki” 2016, nr 3, s. 327-341.

Krajobrazy pamięci. O poezji Henryka Grynberga, „Teksty Drugie”, 2016, nr 4, s. 282-301.

Historia mówiona a afektywny krajobraz pamięci, w: Kultura afektu – afekty w kulturze. Humanistyka po zwrocie afektywnym, red. R. Nycz, A. Łebkowska, A. Dauksza, Warszawa 2015, s. 99-112.

Pycha Zuzanny Ginczanki – doświadczenia dojrzewania, „Konteksty Kultury” 2014, nr 1, s. 33-45.

Podmiotowość wobec doświadczenia granicznego w świadectwach ocalałych muzułmanów, „Wielogłos” 2013, nr 3, s. 1-16.