Prof. dr hab. Ryszard Nycz

Kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych.

e-mail: ryszard.nycz@uj.edu.pl

więcej >>

Prof. dr hab. Magdalena Popiel

Zajmuje się historią literatury i estetyką modernizmu. Autorka prac z zakresu teorii i historii powieści oraz estetyki literatury. Interesuje się włoską krytyką literacką i artystyczną.

e-mail:mpopiel@interia.pl

więcej >>

prof. dr hab. Teresa Walas

Zajmuje się historią literatury polskiej (od końca wieku XIX po współczesność), teorią literatury, kulturą współczesną i krytyką literacką.

e-mail: teresa.walas@uj.edu.pl

wiecej >>

prof. dr hab. Anna Łebkowska

Główne kierunki zainteresowań naukowych:  Badanie literatury w perspektywie antropologii kulturowej, teorie genderowe, kategoria narracji, empatia jako antropologiczna kategoria literatury, kategoria cielesności;  współczesne teorie fikcji literackiej; teorie możliwych światów, literatura XX i XXI wieku  

e-mail:alebkowska@wp.pl

więcej >>

Prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec

Historyk literatury. Główny obszar jej zainteresowań badawczych stanowi dwudziestowieczna literatura i krytyka, polsko-żydowskie związki kulturowe i literackie w XIX i XX w., nacjonalizm, piśmiennictwo pograniczy etnicznych, etnologiczne wymiary i konteksty literatury. Członek Komisji Historii i Kultury Żydów PAU, Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, World Union of Jewish Studies, Gesselschaftfür europaische-jüdische Literaturstudien.

e-mail: eugenia.prokop-janiec@uj.edu.pl

wiecej >>

dr hab. Jerzy Franczak

Adiunkt w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych. Opublikował dwie rozprawy o literaturze nowoczesnej. 

e-mail: jerzy.franczak@uj.edu.pl

wiecej >>

dr hab. Tomasz Kunz

Adiunkt w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ, tłumacz (m. in. autor przekładów ośmiu książek Zygmunta Baumana), redaktor naczelny „Wielogłosu", pisma Wydziału Polonistyki UJ. 

e-mail:tomasz.kunz@uj.edu.pl

więcej>>

dr hab. Tomasz Majewski prof. UJ

Kulturoznawca i filmoznawca, związany z Katedrą Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykłada historię filmu animowanego w Szkole Filmowej w Łodzi oraz historię kultury na Uniwersytecie Łódzkim.

e-mail:

więcej>>

dr hab. Magdalena Heydel

 

Polonistka, anglistka, translatolog, tłumaczka. Adiunkt w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ. Redaktor naczelna pisma „Przekładaniec". Kierownik Podyplomowych Studiów dla Tłumaczy Literatury przy Katedrze UNESCO do badań nad Przekładem UJ. 

e-mail: m.heydel@uj.edu.pl

wiecej >>

dr hab. Jakub Momro

Filozof, literaturoznawca, tłumacz tekstów teoretycznych. Adiunkt w Katedrze Antropologii i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki UJ. Stypendysta m.in. programu „MIRA" na Uniwersytecie w Grenoble, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Nagrody Naukowej „Polityki", Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz programu FUGA Narodowego Centrum Nauki (staż podoktorski w Instytucie Badań Literackich PAN w latach 2012-2014).

 

email: jakub.momro@uj.edu.pl  

więcej>>

dr hab. Elżbieta Rybicka

Adiunkt w katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych
 Zainteresowania naukowe:
geopoetyka, spatialturn, zwrot topograficzny, kultura miasta i praktyki artystyczne w przestrzeni miejskiej, pamięć a przestrzeń, badania regionalne i narracje lokalne, kultura popularna, antropologia i geografia zmysłów, podróż i turystyka jako zjawiska kulturowe.

e-mail:elrybicka@vp.pl

wiecej >>

dr hab. Roma Sendyka

Adiunkt w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ. Zajmuje się teoriami badań literackich i kulturowych (m.in. newhistoricism), badaniami nad  wizualnością (visualculturestudies), genologią (zwłaszcza  gatunkami pogranicza, min. esesityką) i zjawiskami „transdyscyplinarnymi" (relacje tekst-obraz). 

e-mail: roma.sendyka@uj.edu.pl

wiecej>>

dr hab. Andrzej Zawadzki

Adiunkt w Katedrze ALiBKod 2002; w roku akademickim 2004/2005 wykładowca literatury polskiej na Universitéde la Sorbonne, ParisIV.   Zainteresowania: teoria literatury, komparatystyka, metodologia nauk humanistycznych, literatura i literaturoznawstwo w kontekście filozofii, dwudziestowieczna filozofia hermeneutyczna, kultura Rumunii XIX i XX wieku. 

e-mail:elrond2@poczta.onet.pl

wiecej >>

dr Agnieszka Duksza

asystentka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ. Prowadzi zajęcia z kulturowej teorii literatury, wiedzy o sztuce, badań afektywnych i literatury międzywojennej.

mail: agnieszka.dauksza@uj.edu.pl

więcej >>

dr Maria Kobielska

Absolwentka filologii polskiej, filozofii  i kulturoznawstwa, stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prowadzi zajęcia z poetyki z elementami teorii literatury i kultury XXI wieku.

mail: maria.kobielska@uj.edu.pl

więcej >>

dr hab. Tomasz Z. Majkowski

Adiunkt w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych. Zajmuje się badaniami nad kulturą popularną, fantastyką, grami wideo, nowymi mediami oraz kulturą fanów. Dawniej projektant, tłumacz, redaktor i edytor gier fabularnych i planszowych, obecnie raczej na tej niwie nieaktywny. Prowadzi zajęcia z rozmaitych aspektów popkultury, wykłada też teorię i praktykę gier wideo na informatyce i filmoznawstwie. 

e-mail: tzm@fandom.art.pl

więcej>>

 

dr Joanna Sewczyk

 asystentka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych, prowadzi zajęcia „Literatura w perspektywie antropologii kultury”, „Problemy kultury współczesnej”, „Histerie, melancholie, transgresje. Reprezentacje kobiecego szaleństwa w literaturze i sztuce”.

Kontakt: joanna1.szewczyk@uj.edu.pl

więcej >>

dr Kinga Siewior

absolwentka wiedzy o kulturze na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktor nauk humanistycznych, asystentka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ, członkini Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci. 

więcej >>