dr hab. Elżbieta Rybicka, prof. UJ

adiunkt w katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych

Zainteresowania naukowe:
geopoetyka, spatial turn, zwrot topograficzny, kultura miasta, badania lokalne i regionalne, kultura w perspektywie performatywnej

WYBRANE PUBLIKACJE:

 

KSIĄŻKI:
 

Formy labiryntu w prozie polskiej XX wieku, Kraków 2000.
Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w polskiej literaturze nowoczesnej, Kraków 2003.

Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014 (Nagroda PAN im. A. Brücknera).

Redakcje tomów zbiorowych:

Centra – peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. W. Browarny, D. Lisek-Gębal, E. Rybicka, Kraków 2015.

Nowy regionalizm w badaniach literackich. Badawczy rekonesans i zarys perspektyw, red. M. Mikołajczak, E. Rybicka, Kraków 2013.

Regionalizm literacki: historia i pamięć, red. Z. Chojnowski, E. Rybicka, Kraków 2017.


ARTKUŁY

 • Biopolis – przyroda i miasto, „Teksty Drugie” 2018, nr 2.

 • Biopamięć (pomiędzy etnobotaniką a bioregionalizmem), w: Regionalizm literacki: historia i pamięć, red. E. Rybicka, Z. Chojnowski, Kraków 2017.

 • Strefa Kultury w Katowicach: sztuka miejskiego krajobrazu, „Herito: dziedzictwo, kultura, współczesność” 2016, nr 22-23.

 • Węgiel, porcelana i praca kobiet, „Herito: dziedzictwo, kultura, współczesność” 2016, nr 25.

 • Wschód wyobrażony.Wokół najnowszej prozy Andrzeja Stasiuka, „Przegląd Humanistyczny” 2015, nr 4.

 • Krajobraz kulturowy. Między ideologiami a działaniami, w: Więcej niż obraz, red. E. Wilk, A. Nacher, M. Zdrodowska, E. Twardoch, M. Gulik, Gdańsk 2015.

 • „Prześniona rewolucja” na peryferiach. Przypadek Sokrata Janowicza, w: Sokrat Janowicz – pisarz transgraniczny. Studia, wspomnienia, materiały, red. G. Charotyniuk-Michiej, K. Sawicka-Mierzyńska, D. Zawadzka, Białystok 2014.

 • Przestrzeń (pamięci), w: Modi Memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, Warszawa 2014.

 • Mapy. Od metafory do kartografii krytycznej, „Teksty Drugie” 2013, nr 4.

 • O możliwościach performatyki miasta, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2012, nr 109/110.

 • Homo geographicus. Miłosza topografie i autobio-geo-grafie, w: Czesława Miłosza „północna strona”, red. M. Czermińska, K. Szalewska, Gdańsk 2011. (przekład angielski: Homo Geographicus: The Topographies and Auto-Bio-Geographies of Czesław Miłosz (A Reconnaissance), in: “Milosz Like a World”. Poet in the Eyes of Polish Literary Critics, transl. G. Czemiel, ed. Z. Łapiński, Peter Lang: Frankfurt am Mein.

 • Ponowoczesny regionalizm i badania komparatystyczne, „Rocznik Komparatystyczny” 2011, nr 1.

 • Literatura jako kapitał kulturowy polskich miast? w: Sztuka - kapitał kulturowy polskich miast, red. E. Rewers, A. Skórzyńska, Poznań 2010.

 • Travelebrity – markowanie dyskursu podróżniczego, „Kultura Współczesna” 2010, nr 3.

 • Od doświadczenia nowoczesności do doświadczenia inności (kilka pomysłów do możliwej antropologii literatury), w: Nowoczesność jako doświadczenie. Dyscypliny – paradygmaty – dyskursy, red. A. Zeidler-Janiszewska, R. Nycz, Warszawa 2008.

 • Miejsce, pamięć, literatura (w perspektywie geopoetyki), „Teksty Drugie” 2008, nr 1-2.

 • Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca. Zwrot topograficzny w badaniach literackich, „Teksty Drugie” 2008, nr 4. (przekład hiszpański: De la poetica del espacio a la política del lugar: El viraje topográfico en las investigaciones literarias, “Criterios” 2011, nro 37; przekład ukraiński: Від поетики простору до політики місця. Топографічний поворот у літературних дослідженнях, „Eidos.  Historiographic Almanac”, Issue 7, Kyiv 2013; przekład angielski: From a Poetics of Space to a Politics of Place: The Topographical Turn in Literary Studies, in: From Modern Theory to a Poetics of Experience. Polish Studies in Literary History and Theory, G. Grochowski, R. Nycz (eds.), Peter Lang: Frankfurt am Mein 2014.

 • Od miasta jako dzieła sztuki do sztuki miasta, „Przegląd Kulturoznawczy” 2008, nr 1.

 • Teren miasto. Od spektaklu do działania w przestrzeni miejskiej, „Kultura Miasta. Miasto w Kulturze” 2008, nr 1.

 • Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych teoriach i praktykach kulturowych), w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006.

 • Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograficznego, „Teksty Drugie” 2004, nr 4.

 • Libido sciendi w Instytucie. Kilka uwag w sprawie edukacji, Teksty Drugie” 2004, nr 6.

 • Projektowanie miasta. (O dyskursie urbanistycznym dwudziestolecia), „Teksty Drugie” 2000, nr 4.

 • „Znikający punkt”. (O „Lapidariach” Ryszarda Kapuścińskiego), „Ruch Literacki” 1998, z. 4.

 • Labirynt: temat i model konstrukcyjny. Od Berenta do młodej prozy, „Pamiętnik Literacki” 1997, z. 3.

   

  PROJEKTY BADAWCZE

 • Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, 2011-2013, MNiSW, kierownik;

 • Miasto w sztuce - sztuka miasta. Analiza kulturowa przestrzeni miejskiej na przełomie XX i XXI wieku, 2007-2010, MNiSW, wykonawca;

 • Kulturowa teoria literatury Cz. 2. Poetyki i interpretacje, 2008-2010, MNiSW, wykonawca;

 • Modi Memorandi. Interdyscyplinarny leksykon terminów pamięci zbiorowej, 2011-2014, NCN, wykonawca;

 • Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, 2010-2014, NCBiR, wykonawca;

 • Nowy regionalizm w badaniach literackich: tradycja i nowe orientacje, 2014-2017; NCN, główny wykonawca;

 • Topo-Grafie: miasto, mapa, literatura, 2014-2016, NPRH, główny wykonawca;