dr hab. Tomasz Kunz

    Adiunkt w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ, tłumacz (m. in. autor przekładów dziewięciu książek Zygmunta Baumana), redaktor naczelny „Wielogłosu", pisma Wydziału Polonistyki UJ. Zajmuje się teorią i historią literatury nowoczesnej. Autor książki Strategie negatywne w poezji Tadeusza Różewicza. Od poetyki tekstu do poetyki lektury (Kraków 2005; Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Prowadzi ćwiczenia z literatury współczesnej, poetyki i teorii literatury oraz warsztaty przekładowe.


Ważniejsze publikacje:

 • Liryka Rafała Wojaczka. Przemiany podmiotu poetyckiego, w: Lektury polonistyczne. Literatura współczesna, t. 2, pod red. R. Nycza, Universitas, Kraków 1999 oraz w: Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy, pod red. R. Cudaka i M. Meleckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001.

 • Próba lektury wiersza Tadeusza Różewicza ,,Der Tod ist ein Meister aus Deutschland", ,,Ruch Literacki" 1996, z. 3.

 • Tadeusza Różewicza poetyka negatywna, w: Literatura wobec niewyrażalnego, pod red.W. Boleckiego i E. Kuźmy, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1998.

 • Literatura jako symulacja. O ,,Obronie żebractwa" Andrzeja Bursy, ,,Teksty Drugie" 2002, z. 4. Przedruk w: Czytanie Bursy, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel i G. Grochowskiego, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004.

 • O ‘Istocie Lustrzanej'. „Więzień zwierciadeł" Leopolda Staffa, w: Poezja Leopolda Staffa. Interpretacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka i M. Stali, Księgarnia Akademicka, Kraków 2005.

 • „Ja: pole do przepisu". Miron Białoszewski, czyli literatura jako forma istnienia, „Teksty Drugie" 2006, nr 5.

 • „Próba nowej całości". Tadeusza Różewicza poetyka totalna, „Przestrzenie Teorii" 2006, nr 6. Przedruk w: Przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza, pod red. W. Browarnego, J. Orskiej i A. Poprawy, Universitas, Kraków 2007.

 • „Podstępny senior nihilista". O późnej twórczości Tadeusza Różewicza, „Ruch Literacki" 2007, nr 3.

 • Krytyka literacka po 1989 roku – kłopoty z tożsamością, kłopoty z przedmiotem, w: Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Między rynkiem a uniwersytetem, pod red. D. Kozickiej i T. Cieślaka-Sokołowskiego, Kraków 2007.

 • Zasnuwanie pustki. Wokół projektu poetyckiego autoportretu Tadeusza Różewicza, w: Oblicza Narcyza: obecność autora w dziele, red. M. Cieśla-Krotowska, I. Puchalska i M. Siwiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 387-396.

 • Modernizm jako przestrzeń interpretacji (z dodaniem kilku uwag o nieoczywistych powinowactwach dwóch polskich poetów współczesnych), „Dekada Literacka" 2008, nr 2/3, s. 21-31.

 • Rzeczywistość nieprzedstawiona albo o przeszłości pewnego złudzenia, „Teksty Drugie" 2008, nr 6, s. 54-67. Przedruk w: Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009, t. 1, cz. 1, Życie literackie po roku 1989, red. D. Nowacki, K. Uniłowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, s. 13-26.

 • Rzeczywiste-społeczne-tekstowe. O potrzebie innej socjologii literatury, „FA-art" 2008, nr 2/3, s. 112-116. Przedruk w: Dwadzieścia lat literatury polskiej. Cz. II: Idee, ideologie, metodologie, red. A. Galant, I. Iwasiów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 61-70

 • Siostra Bridget Costello czyta Baudrillarda, „Wielogłos" 2009, nr 1-2 (5-6), s. 95-109.

 • „W stronę Arkadii albo w druga stronę". Literatura najnowsza wobec kryzysu polonistyki uniwersyteckiej, „Polonistyka" 2010, nr 3, s. 18-24.

 • Granice przedstawialności doświadczenia (na przykładzie „Jądra ciemności" Josepha Conrada), w: Polonistyka bez granic, t. 1. red. W. Miodunka, R. Nycz, T. Kunz, Universitas, Kraków 2010, s. 385-393.

 • Kulturowa socjologia literatury – rozpoznania i propozycje, „Ruch Literacki" 2010, nr 6, s. 503-520. Przedruk w: Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Universitas, Kraków 2012, s. 413-438.

 • Uniwersum społecznej nieważkości. O (bez)użyteczności kategorii pokolenia dla badań nad literatura polską ostatniego dwudziestolecia, w: Dwie dekady nowej (?) literatury 1989-2009, red. S. Gawliński i D. Siwor, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 55-64.

 • Postępy ciemności, w: Mistrz świata. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego,  red. P. Śliwiński, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2011, s. 12-18. Przedruk jako Świetlicki – postępy ciemności, „Odra" 2012, nr 1, s. 66-69.

 • Więcej niż słowa. O „Nie skończonej krucjacie" Rafała Wojaczka, w: Interpretować dalej. Najważniejsze polskie książki poetyckie lat 1945-1989, Universitas. Kraków 2011, s. 285-294.

 • Niewczesne rozważania? Na marginesach „Ziemi Ulro" Czesława Miłosza, w: Po Miłoszu, red. M. Bielecki, W. Browarny, J. Orska, Wydawnictwo EMG, Kraków 2011, s. 58-66.

 • Pokolenie jako kategoria nowoczesna (o pragmatyce narracji pokoleniowej), w: Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności, red. D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski, Universitas, Kraków 2011, s. 11-21.

 • Nowa historia literatury – bez dogmatu i bez przedmiotu?, „Ruch Literacki" 2011, nr 6, s. 529-538.

 •  „Przed bramą". Od alegorii do katachrezy, „Czytanie Literatury" 2012, nr 1, s. 153-160.

 • Dlaczego „młoda poezja" nie istnieje?, „Odra" 2013, nr 2, s. 72-76.

 • Zygmunt Bauman: pochwała niepewności albo socjologia jako wyzwanie moralne, „Odra" 2013, nr 6, s. 3-5.

 • Różewicz. Nekrografie, „Wielogłos" 2013, nr 1(15), s. 33-46. Przedruk w: „Wielogłos. Wybór tekstów" 2013, nr 3, red. T. Walas, D. Kozicka, T. Kunz, Kraków 2013, s. 36-49.

 • Indywidualizacja i więź wspólnotowa. Religia jako narzędzie samoidentyfikacji w świecie późnej nowoczesności, „FA-art" 2013, nr 1-2, s. 3-12.

 • Wiersze niekonieczne: przypadek Bohdana Zadury [w:] W wierszu i między wierszami : szkice o twórczości Bohdana Zadury,  red. P. Śliwiński, Poznań 2013, s. 21-28.

 • Bio-grafia Tadeusza Rózewicza [w:] Próba rekonstrukcji. Szkice o twórczości Tadeusza Różewicza, red. T. Kunz, J. Orska, Kraków 2014, s. 75 -86.

 • Cytaty z rzeczywistości : „Grzeszny język”, „święta mowa”, „cudze słowo”w poezji Ryszarda Krynickiego [w:] Pismo chmur. Studia i szkice o poezji Ryszarda Krynickiego, red. P. Próchniak, Kraków 2014, s.  267-276.

 • < >

  Róża: świadectwo, pamięć i imię własne, [w:] Niepokoje: twórczość Tadeusza Różewicza wobec Zagłady, red. P. Krupiński, Warszawa 2014, s. 145-155.

 • Widmo autora: kilka uwag o współczesnej formie uobecniania się osoby w tekście, „Polonistyka” 2014,  t. 68 nr 5 (519), s. 8-11.

 • Nieczytelność świata, „Nowa Dekada Krakowska” 2015 t. 4 Kornel Filipowicz: nietypowa encyklopedia nr 5 (21), s. 114 – 120.

 • Stan nieważkości: o dzisiejszym statusie nowoczesnej teorii literatury (z dodaniem kilku uwag na temat skutków deprofesjonalizacji studiów polonistycznych) [w:] Widnokręgi literatury - wielogłosy krytyki : prace ofiarowane Profesor Teresie Walas,  red. T. Kunz, A. Łebkowska, R. Nycz, M. Popiel, Kraków 2015,  137-146.

 • Witold Gombrowicz: autobiografizm w trzech odsłonach, „ Autobiografia” 2015 nr 3, s. 15-32.

 • Marcin Świetlicki, czyli literatura jako forma nieistnienia, „Konteksty Kultury” 2015, t. 12 nr 1, s. 82-93.

 • Głód jako stan egzystencjalny; Erotyka a starość; Dotyk jako przemoc;Ekstaza bólu; Starzenie się ciała, Polisensorium „żywego trupa”  [w:] Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, red. W. Bolecki, Warszawa 2015.

   

 • Paul Celan: otchłań pod stopami, „Znak” 2015 t. 67, Potrzeba gościnności nr 12 (727), s. 96-101.

 • Nowa historia literatury: bez dogmatu i bez przedmiotu? [w:] Kulturowa historia literatury, red. A. Łebkowska, W. Bolecki, Warszawa 2015, s. 59-68.

 • Poza zasadą literackości albo poezja jako projekt egzystencjalny [w:] Wojaczek – przeczytany. Szkice i eseje o twórczości Rafała Wojaczka, red. T. Kunz, A. Poprawa, Kraków 2016, s. 79-95.

 • Na zakończenie  [w:] Projekt na daleką metę. Prace ofiarowane Ryszardowi Nyczowi, red. Z. Łapiński, A. Nasiłowska, Warszawa 2016, s. 463-468.

 • Pieśni miłości i doświadczenia, „Nowa Dekada Krakowska” 2016,  t. 5, Znikanie pisarzy nr 3 (25), s. 134-140.

 • „Szczelina”, czyli o uszach, które śmieją się w nos (od ucha do ucha), [w:] Rzeczy do nazwania: wokół Kornhausera, red. A. Gleń, J. Kornhauser,  Poznań 2016, s. 331-340.

 • Przesłanie powierzone falom,  „Tygodnik Powszechny” 2017, nr 4 (3524), s. 68-71.

 • Tropy, ślady, szczątki : romantyczne figury podmiotowości w poezji Rafała Wojaczka, [w:] Strategie "ja" (po)romantycznego w poezji polskiej XIX-XXI wieku, cz. 1,  red. J. Brzozowski, K. Pietrych., Łódź 2017, s. 353-362.

 • Komunikacja społeczna i wiersz, „Wielogłos” 2017, nr 2 (32), s. 89-102.

 • Świat poróżniony albo mały słownik Baumanowskich opozycji, „Znak” 2018, Lekcje Baumana nr 1 (752), s. 18-23.