prof. dr hab. Teresa Walas

Urodzona w Krakowie, tu matura w ówczesnym IX Liceum Ogólnokształcącym im. Józefy Joteyko, studia polonistyczne na UJ, praca magisterska pod kierunkiem prof. H. Markiewicza (temat: "Powieść popularna dwudziestolecia międzywojennego"); tu uzyskała też doktorat i stopień doktora habilitowanego, w 2004 - tytuł profesora. Od 1972 roku pracuje na polonistyce w Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykładała także literaturę polską i porównawczą w Alliance College (Cambridge Springs, Pennsylvania, USA), w University of North Carolina w Chapel Hill, oraz w Institute of European Studies (Wiedeń). Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i PEN-Clubu. Współredaguje wychodzący w Krakowie ogólnopolski dwumiesięcznik pt. "Nowa Dekada Krakowska" (dawniej "Dekada Literacka "), jest redaktorem "Wielogłosu", pisma Wydziału Polonistyki UJ.
Zajmuje się historią literatury polskiej (od końca wieku XIX po współczesność), teorią literatury, kulturą współczesną i krytyką literacką. Jest czlonkiem zarządu Fundacji Wislawy Szymborskiej.

Książki:

  • Ku otchłani (dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905), Kraków 1986,
  • Czy jest możliwa inna historia literatury? Kraków 1994,
  • Zrozumieć swój czas. Kultura polska po komunizmie - rekonesans, Kraków 2003.


Autorka rozpraw i szkiców poświęconych literaturze Młodej Polski, literaturze popularnej (Mniszkównie, Rodziewiczównie), literaturze współczesnej i problemom kultury.

Ostatnio opublikowane: . 

  • Wyspiański jako problem polskiego modernizmu, „Teksty Drugie" 2008/3 .
  • Oko Innego/ cudzoziemca jako możliwa perspektywa poznawcza literatury polskiej, „Teksty Drugie" 2006/4.
  • Miłosz – figura tożsamości problematycznej, „Dekada Literacka" 2011/1-2.
  • "Literatura(kultura" jako selekcja i projektowanie doświadczenia. Casus:mały realizm" [w:] Kulturowa teoria literatury .
  • Poetyki, problematyki, interpretacje. Red. T. Walas, R. Nycz, Krakow 2012