prof. dr hab. Anna Łebkowska

Redaktor Naczelna  „Ruchu Literackiego", Prodziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. naukowych.

Główne kierunki zainteresowań naukowych:

Badanie literatury w perspektywie antropologii kulturowej, teorie genderowe , kategoria narracji, empatia jako antropologiczna kategoria literatury, kategoria cielesności;  współczesne teorie fikcji literackiej; teorie możliwych światów, literatura XX i XXI wieku (w tym  hipertekstowa powieść interaktywna); strategie retoryczne,

Książki:

Fikcja jako możliwość. Z przemian prozy XX wieku, Universitas, Kraków 1991, ss. 182. (rozprawa doktorska)

Fikcja jako możliwość, Wydanie II rozszerzone, Universitas, Kraków 1998, ss. 212.

Między teoriami a fikcją literacką. Universitas, Kraków 2001, ss. 432.

Empatia.  O literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku, Universitas, Kraków 2008, ss.326.

Wybrane rozprawy i artykuły opublikowane w książkach i czasopismach naukowych:        

 „Możliwe światy" a teoria literatury, [w:] Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie. Studia, pod red. R. Nycza, Wrocław 1992; Rozmowa z pisarzem - analiza gatunku, [w:] Kryzys czy przełom? Studia z teorii i historii literatury, pod red. M. Lubelskiej i A. Łebkowskiej,  Kraków 1994; Postmodernizm w stanie przesilenia - Wahadło Foucaulta U. Eco,  „Dekada Literacka" nr 7 (90); Czy „płeć” może uwieść poetykę? [w:] Poetyka bez granic, pod red W. Boleckiego i W. Tomasika Warszawa 1995; Kobieta czytająca jak kobieta czytająca jak kobieta..., „Teksty Drugie” 3-4/1995; Andrzej Kuśniewicz.  „Król  Obojga Sycylii”, [w:] Lektury polonistyczne. Literatura współczesna, t. I, pod red. R. Nycza i J. Jarzębskiego, Kraków 1997; „Biały papier skrzypi pod piórem”. O „Czytadle” Tadeusza Konwickiego [w:] Lektury polonistyczne. Literatura współczesna, t. II, pod red. R. Nycza  Kraków1999; Postać literacka w perspektywie współczesnego dyskursu o narracji, „Ruch Literacki” 2002, nr 3; O pragnieniu empatii w prozie polskiej końca XX wieku, „Teksty Drugie" 2002, z. 5; W stronę literackości. Opowiadania Kazimierza Przerwy -Tetmajera w kazaniach księdza Józefa Tischnera, [w:] Retoryka na ambonie. Z problemów współczesnego kaznodziejstwa, pod red. P. Urbańskiego, Kraków 2003; Empatia i stereotyp w prozie współczesnej wzajemne uwikłania [w:] Stereotypy w literaturze i tuż obok, pod red. W. Boleckiego i G. Gazdy, Warszawa 2003;  Narracja biograficzna w fikcji, [w:] Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych, red. Z. Mitosek, Kraków 2004; Pojęcie focus w narratologii – problemy i inspiracje, [w:] Punkt widzenia w tekście i dyskursie, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej, R. Nycza, Lublin 2004; Fotografia jako empatyczna mediacja [w:] Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk i odwrotnie, pod red. S. Balbusa, A. Hejmeja i J. Niedźwiedzia. Kraków 2004; Granice narracji [w:]  Narracja i tożsamośćAntropologiczne problemy literatury, pod red. W. Boleckiego, R. Nycza, Warszawa 2004; Poznawanie siebie i poznawanie Innego. Wobec inności literatury, [w:] Polonistyka w przebudowie.  Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturzeedukacja ( T. I –II), Kraków 2005; Gender – dylematy badacza literatury, „Ruch Literacki” 2005/6; Narracja [w:] Kulturowa teoria literatury, pod red. M.P. Markowskiego i R. Nycza Kraków 2006;  Gender [w:] Kulturowa teoria literatury, pod red. M.P. Markowskiego i R. Nycza Kraków 2006; Ekfrazy w światach międzyludzkich, [w:] Dzieła języki, tradycje, pod red. W. Boleckiego i R. Nycza Warszawa 2006; Empatyczność we współczesnym dyskursie literaturoznawczym [w:] Poetyka, polityka, retoryka, pod red. W. Boleckiego i R. Nycza Warszawa 2006; Między antropologią literatury i  antropologią literacką,  „Teksty Drugie" 2007/6  oraz w książce: Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa, pod red. P. Czaplińskiego, A. Legeżynskiej, M. Telickiego, Poznań 2010; Ratunek dla Europy w Weselu hrabiego Orgaza Romana Jaworskiego. O złudnych projektach nowoczesności, „Wielogłos" 2007, nr 2; Figury Europy w literaturze polskiego modernizmu [w:] Literatura – punkty widzenia – światopoglądy, pod red. D. Kozickiej i M. Urbańskiego. Kraków 2008; Dotyk – piętno – ciało. O jednej powieści Zofii Romanowiczowej [w:] Od poetyki do polityki. Prace ofiarowane Stanisławowo Jaworskiemu, pod red. C. Zalewskiego, Kraków 2010; Jak ucieleśnić ciało. O jednym z dylematów somapoetyki, „Teksty Drugie” 2011, nr 4 (130), s. 11-27; Rozmowa "Wielogłosu". Krytyka feministyczna – dokonania i perspektywy, „Wielogłos” 2011, nr 2 (10), s. 7-35; Somapoetyka, [w:]  Kulturowa teoria literatury, t . 2 Poetyki, problematyki, interpretacje,  pod red. T. Walas, R. Nycza, Kraków 2012, s. 101-136; Świat dotyku. Interpretacja prozy Zofii Romanowiczowej, [w:] Kulturowa teoria literatury, t. 2 Poetyki, problematyki, interpretacje,  pod red. T. Walas, R. Nycza, Kraków 2012, s. 565-568; Polski wariant strukturalizmu a współczesny dyskurs literaturoznawczy [w:]  Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej. Wizje i rewizje, pod red. D. Ulickiej i W. Boleckiego, Warszawa 2012, s. 405-417; Listy (maj - lipiec 1983), „Nowa Dekada Krakowska” 2012, t. 1, nr 1/2, s. 56-59; Korporalna teoria narracji, [w:] Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, pod red. W. Boleckiego, Warszawa  2013, [s. 1-4]; Cielesność a procesy twórcze [w:], Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, pod red. W. Boleckiego, Warszawa  2013, [s. 1-5]; Ciało i tekst/somatekst [w:] Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, pod red. W. Boleckiego, Warszawa  2013, [s. 1-5]; Kategorie i metafory somatyczne. Literaturoznawstwo ponowoczesne i kulturowa teoria literatury [w:] Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, pod red. W. Boleckiego, Warszawa  2013, [s. 1-6]; Tekst po relokacji,[w:] Przyszłość polonistyki. Koncepcje - rewizje - przemiany, pod red. A. Dziadka, K. Kłosińskiego, F. Mazurkiewicza, Katowice 2013, s. 325-333; Henryk Markiewicz 16 XI 1922 - 31 X 2013, „Ruch Literacki” 2013,  t. 54 nr 6 (321), s. 717-724; Henryk Markiewicz o teoriach powieści, „Wielogłos” 2014, nr 1 (19), s. 11-21; How to embody the body. On the dilemma of somapoetics [w:] From modern theory to a poetics of experience : Polish studies in literary history and theory, ed. G. Grochowski, R. Nycz, Frankfurt am Main 2014,  p. 271-287; Odbiorca empatyczny? Między symulacją a afektem [w:] Widnokręgi literatury - wielogłosy krytyki. Prace ofiarowane Profesor Teresie Walas, pod red. T. Kunza, A. Łebkowskiej, R. Nycza, M. Popiel, Kraków 2015, s. 109-121; Zdarzenie - afekt - twórczość, [w:] Kultura afektu - afekty w kulturze. Humanistyka po zwrocie afektywnym, pod red. R. Nycza, A. Łebkowskiej, A. Daukszy, Warszawa 2015, s.  347-371; Przyszłość literatury wpisana w jej historię (wiek XX i czasy współczesne), [w:] Kulturowa historia literatury, pod red. A. Łebkowskiej i W. Boleckiego, Warszawa 2015, s. 31-52; Afirmacja dotyku w dyskursie współczesności [w:] W kulturze dotyku? Dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury, red. A. Łebkowska, Ł. Wróblewski, P. Badysiak,  Kraków 2016, s.  13-24; Kultura jako czasownik a przemiany we współczesnym dyskursie o modzie [w:] Projekt na daleką metę. Prace ofiarowane Ryszardowi Nyczowi, red. Z. Łapiński, A. Nasiłowska, Warszawa 2016, s. 401-410; Autorefleksyjność współczesnych nauk humanistycznych i co powinno z tego wynikać. „Teksty Drugie” 2017, nr 1 (163), s. 244-252; Afirmacja świata w powieści dla dzieci (Wanda Borudzka), [w:]  Sam początek. Lata 1944-1948 w literaturze okresu Polski Ludowej, pod red. H. Gosk i B. Karwowskiej, Warszawa 2017, s. 309 – 322.

Członkini ( i członkini Prezydium) Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2008-2011

Członkini Komitetu Nauki o Literaturze PAN, kadencja 2011 – 2014

Ostatnio otrzymane nagrody:

2002 – Nagroda Ministra za książkę Między teoriami a fikcją literacką

2009 – Nagroda Rektora I stopnia za książkę Empatia.  O literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku. „Universitas" Kraków 2008

2010 – Rektorska Nagroda za uzyskanie wysokiej oceny prowadzonych zajęć w studenckiej ankiecie w roku 2008/2009