Bloki

FAQ 

  • Co to jest blok?

Blok składa się zazwyczaj z czterech kursów(łącznie 120 godzin) powiązanych  wspólnym problemem. Zamknięty blok pozwala zdobyć 12 punktów ECTS (po 3 punkty za każde zajęcia).  

  • Jak  wybierać bloki?

Student samodzielnie decyduje, które  bloki specjalizacyjne wybiera.

  •  Ile bloków  trzeba zaliczyć?

W trakcie studiów I stopnia student zobowiązany jest do zaliczenia czterech pełnych bloków, a na II stopniu trzech. 

  • Jak rozliczane są bloki?

Na pierwszym roku studiów I stopnia należy zdobyć minimum 12 punktów ECTS i wziąć udział w 120 godzinach zajęć z grupy bloków, na roku drugim 24 punkty ECTS, na trzecim 12 punktów ECTS . 

Na pierwszym roku studiów II stopnia student powinien zaliczyć 24 punkty ECTS, a na drugim 12 punktów.

  • Czy można zaliczać zajęcia z danego bloku na różnych latach?

Rozliczenie studenta z zajęć (zamknięcie bloku) odbywa się po 6 semestrze studiów I stopnia i 4 II stopnia, a więc może on w toku studiów zaliczać zajęcia z danego bloku na różnych latach. Ważne jest natomiast, by w ciągu danego roku akademickiego zdobył wystarczającą liczbę punktów ECTS.

  • Bloki to dynamiczna część programu. Może się okazać, że pewien blok lub pojedyncze zajęcia zostaną zlikwidowane, a w ich miejsce zostaną wprowadzone nowe. Jeśli student nie zdąży zaliczyć całości bloku, to czy musi zaczynać od nowa?

W takiej sytuacji kierownik kierunku (Elżbieta Rybicka) uzgadnia ze studentem wybór brakujących zajęć, korzystając z oferty Wydziału Polonistyki lub Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  • Czy można pominąć jakieś zajęcia z danego bloku i zastąpić je innymi z oferty innych wydziałów lub Wydziału Polonistyki?

Blok musi zostać zamknięty, tzn. wszystkie przewidziane w programie zajęcia wchodzące w jego skład muszą być zaliczone w przeciągu studiów danego stopnia. Wyjątkowe sytuacje będą rozpatrywane przez kierownika kierunku i musi on wyrazić pisemną zgodę na wszelkie zmiany.

  • Czy studenci mają wpływ na to, jakie bloki będą oferowane?

Współpraca studentów  w tworzeniu programu jest bardzo ważna. Pomocne będą opinie i sugestie. Po zakończeniu semestru dostępne będą ankiety na temat poszczególnych zajęć. Ich wypełnienie  to ważna część współpracy między studentami a nauczycielami akademickimi. W ten sposób będzie można szybko reagować na rodzące się potrzeby i korygować program, wprowadzać do niego nowe treści, oceniać listę lektur.