Piotr Bielski

Absolwent komparatystyki oraz polonistyki antropologiczno-kulturowej w ramach MISH UJ, temat rozprawy doktorskiej: "Obraz i doświadczenie obecności. Antyestetyczne teorie obrazu" - koncepcje Freedberga, Beltinga, Didi-Hubermana, Deleuze'a dotyczące źródłowego doświadczenia obrazu oraz fenomenu predyskursywnego sensu postrzeżeniowego (filozofia Merleau-Ponty'ego). Zainteresowania: sztuka awangardowa, kino, współczesna estetyka filozoficzna.