Sylwia Papier

absolwentka kulturoznawstwa, doktorantka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki UJ. Naukowo zajmuje się badaniami z zakresu memory studies, trauma studies oraz performatyki i badań nad trudnym dziedzictwem. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą figurze świadka oraz sposobom prezentacji doświadczenia Zagłady na scenie.

Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015/2016). Współredaktorka książek MUTE: Muzyka/Uniwersytet/Technologia/Emocje. Studia nad muzyką popularną (2017), Identyfikacje Zagłady. Szkice historyczne i praktyki kulturowe (2017) oraz Jak burgund pod światło... Szkice o Zuzannie Ginczance (2018).

Sekretarz serii wydawniczej „Kultury Pamięci”.

Organizatorka 23rd Workshop on the History and Memory of National Socialist Camps and Extermination Sites (Grecja 2019).

Członkini Kolektywu Kuratorskiego. Jedna z kuratorek inicjatywy Oznacz Plaszow (2016) oraz wystaw: Reasonable Doubt (2017), KL Plaszow (2018) oraz Rzeczowy świadek (2018).

Sekretarz Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci UJ. W latach 2016-2018 pracowała w Centrum Studiów Humanistycznych na Wydziale Polonistyki.

Była współorganizatorką dwudniowych krakowskich obchodów 100.  rocznicy urodzin Zuzanny Ginczanki.

Sekretarz zespołu oraz jedna z kuratorek wystawy/interwencji Moje muzeum, muzeum o mnie: czyli do kogo należy spuścizna polskiej wsi? Kuratorskie Sny w MEK w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie, zrealizowanej w ramach grantu „Thinking through the Museum: Difficult Knowledge in Public Social Sciences and Humanities Research Council of Canada” (Concordia University).

Junior research assistant w grancie „Awkward objects of genocide. Vernacular art on the Holocaust and ethnographic museums” (TRACES: Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts: From Intervention to Co-Production (TRACES, Horyzont 2020).

Współorganizatorka oraz uczestniczka kilkudziesięciu spotkań naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Autorka kilkunastu artykułów naukowych w tomach zbiorowych oraz czasopismach z list ministerialnych.

http://www.kulturypamieci.polonistyka.uj.edu.pl/sylwia-papier

http://jagiellonian.academia.edu/SylwiaPapier